Documents and Media

Asset Publisher

በብዛት የተነበቡ ዜናዎች

ኤጀንሲው “የኢትዮጵያ የኮቪድ-19 መቆጣጠሪያ ሥርዓት” ዛሬ በይፋ ስራ አስጀመረ
  • ኤጀንሲው “የኢትዮጵያ የኮቪድ-19 መቆጣጠሪያ ሥርዓት” ዛሬ በይፋ ስራ አስጀመረ Mon, 23 Mar 2020
ኢመደኤ “የኢትዮጵያ የተቀናጀ የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ19) መከታተያና መቆጣጠሪያ ሲስትም” አዘጋጀ
  • ኢመደኤ “የኢትዮጵያ የተቀናጀ የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ19) መከታተያና መቆጣጠሪያ ሲስትም” አዘጋጀ Sun, 22 Mar 2020
ኤጀንሲው  በአሻራ የሚደረገውን የሰዓት ቁጥጥር ላልተወሰነ ጊዜ አቋረጠ
  • ኤጀንሲው  በአሻራ የሚደረገውን የሰዓት ቁጥጥር ላልተወሰነ ጊዜ አቋረጠ Wed, 18 Mar 2020